Copyright © 2017 WAM  •   All Rights reserved   •   E-Mail: sklad@marszalek.com.pl
ORGANIZATORZY

Towarzystwo Azji i Pacyfiku
Główny organizator Kongresu. Założone w 1996 r. i reaktywowane w 2006 r.
pod kierownictwem dr. Adama Marszałka. Celem odrodzonego Towarzystwa
jest rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej rejonów Azji i Pacyfiku poprzez
publikację książek i roczników, a także organizację seminariów, konferencji
i wystaw.

Fundacja Wspierania Współpracy Międzynarodowej
Imienia Profesora Czesława Mojsiewicza
Fundacja działa na rzecz wszelkiego rodzaju współpracy międzynarodowej, w
tym w szczególności kontaktów Unii Europejskiej i Rzeczpospolitej Polskiej z
państwami azjatyckimi, a także współpracy w ramach Trójkąta
Weimarskiego. Wspiera działanie na rzecz integracji oraz rozwijanie
kontaktów i współpracy między społeczeństwami, szczególnie rozwój
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na zasadach
wzajemności, partnerstwa, pokoju i tolerancji, pozwalające tworzyć
pozytywny wizerunek Rzeczpospolitej Polskiej w wymiarze
międzynarodowym.

Centrum Badań Wschodnich
Centrum Badań Wschodnich jest niezależną organizacją naukowo-
badawczą, koncentrującą się na szeroko pojętej problematyce wschodniej.
Przedmiotem naszego bacznego zainteresowania pozostają wschodni sąsiedzi
Polski, państwa Azji Centralnej oraz, w nieco mniejszym stopniu, regiony
określane jako Bliski i Daleki Wschód.
Organem Centrum jest półrocznik „Nowa Polityka Wschodnia”, w którym
publikujemy teksty autorów niezależnie od ich proweniencji politycznej.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Urząd Marszałkowski od lat wspierał organizację Konferencji, między innymi
poprzez udostępnianie nowoczesnych i wygodnych sal konferencyjnych w
głównej siedzibie w samym centrum Torunia. Urząd konsekwentnie udziela
wsparcia finansowego temu przedsięwzięciu, dzięki czemu jest ono jedną z
najtańszych dla uczestnika Konferencji w Polsce.

Urząd Miasta Torunia
Urząd udostepnia eleganckie pomieszczenia w swojej zabytkowej siedzibie,
wspiera Kongres finansowo, a także uczestniczy częściowo w kosztach
wydania książek pokongresowych, dzięki czemu możemy znacznie
zmniejszyć obciążenie prelegentów. Dzięki pomocy Urzędu Miasta
organizujemy dodatkowe atrakcje kulturalne.

Centrum Wspierania Biznesu w Toruniu
CWB to jednostka, której zadaniem jest wspieranie aktywności gospodarczej
na terenie miasta. Oferujemy pomoc na całym etapie procesu
inwestycyjnego od znalezienia lokalizacji, przez uzyskanie wymaganych
pozwoleń, po rekrutację pracowników. Naszym dodatkowym atutem jest
kompleksowa opieka poinwestycyjna. Dostarczamy informacji dotyczących
zachęt inwestycyjnych, zwolnień podatkowych i możliwości pozyskiwania
środków dla przedsiębiorców. Aktywnie pozyskujemy inwestorów
zewnętrznych, realizujemy strategię promocji gospodarczej Torunia.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Katedra Sytemu Politycznego RP UMK
Macierzysta Katedra Kierownik Naukowej Konferencji dr hab. Joanny
Marszałek-Kawy był jednym z pierwszych współorganizatorów siedmiu
Konferencji poprzedzających Kongres. W jego murach odbywały się pierwsze
sesje, stąd także wywodzą się studenci-wolontariusze, bez których pomocy
żadna z konferencji nie mogłaby się odbyć. Również przy okazji Kongresu
liczymy na ich zaangażowanie.

Centrum Badań Kitabistycznych
Specjalistyczna, interdyscyplinarna jednostka naukowo-badawcza. Do zadań
Centrum należą: inicjowanie, prowadzenie i koordynowanie
interdyscyplinarnych i międzynarodowych działań o charakterze naukowo-
badawczym, edytorskim oraz popularyzatorskim z zakresu kitabistyki -
subdyscypliny łączącej filologię polską i słowiańską z orientalistyką
(arabistyką i turkologią) oraz z kulturoznawstwem i religioznawstwem.
Przedmiotem badań kitabistyki jest materialne i niematerialne dziedzictwo
kulturowe Tatarów byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego (współcześnie:
Tatarów polskich, litewskich i białoruskich).Komitet organizacyjny:
Sekretarz Kongresu
kinga@marszalek.com.pl
mob. 506 662 366
Kinga Sołowiej
Redaktor Wydawnictwa Adam Marszałek oraz asystentka prezesa ds.
międzynarodowych,
w szczególności odpowiedzialna za kontakty z chińskimi partnerami.

Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Stypendystka programu EU Window Chinese Government Scholarship 2014/2015. Uczestniczka dwuletniego kursu językowego na Beijing Institute of Technology.

Zainteresowania naukowe: demonologia słowiańska, bajka ludowa, mitologie indoeuropejskie.
Hobby:
literatura fantasy oraz literatura faktu, kino brytyjskie, ekologia.
Kierownik Katedry Systemu Politycznego RP na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
                                   więcej

Zainteresowania naukowe
Parlamentaryzm europejski
Szeroko pojęta problematyka azjatycka
System polityczny RP
Systemy konstytucyjne państw świata
Nieuczciwa konkurencja
Samorząd terytorialny
Unia Europejska

Zainteresowania prywatne
Taniec, polityka, podróże,
kino europejskie, literatura
(w szczególności iberoamerykańska),
jazz, fado
prof. dr hab. Joanna
Marszałek-Kawa
Kierownik naukowy Kongresu
kawadj@box43.pl
dr Marcin Kleinowski
Sekretarz Kongresu
Doktor nauk politycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doktoryzował się na podstawie rozprawy "Wyznaczniki siły państw w Radzie Unii Europejskiej i Radzie Europejskiej". W 2012 roku został laureatem konkursu im. prof. Czesława Mojsiewicza na najlepszą pracę doktorską, organizowanego przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Jego główne zainteresowania badawcze skupiają się na procesie integracji europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem podejmowania decyzji w Unii Europejskiej.
mgr Natalia Gburzyńska
Sekretarz Kongresu
natalia.gburzynska@op.pl
Doktorantka w zakresie nauk o polityce Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Absolwentka studiów magisterskich na kierunkach filologia rosyjska (2013 r.) i stosunki międzynarodowe (2014 r.) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Uczestniczka stażu językowego w Państwowym Instytucie Języka Rosyjskiego im. A. S. Puszkina w Moskwie. Lektor języka rosyjskiego w Szkole Języków Obcych Queen’s School oraz 3Way Dynamicznym Centrum Językowym.
Zainteresowania naukowe: pozycja Moskwy i Federacji Rosyjskiej we współczesnym świecie, dyplomacja, kampanie polityczne prowadzone w krajach Europy Wschodniej. Hobby: literatura rosyjska, kino współczesne, podróże, języki obce.
mgr Katarzyna Amrozy
Sekretarz Kongresu
katarzynaamrozy@wp.pl
Doktorantka w zakresie nauk
o polityce Wydziału Politologii
i Studiów Międzynarodowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła studia magisterskie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zainteresowania naukowe: bezpieczeństwo społeczne, kultura policyjna, profilaktyka
i prewencja kryminalna.
Hobby: literatura, sztuki
i systemy walki - (aikido, judo oraz szeroko pojęta samoobrona), gotowanie wegetariańskich potraw.
Sekretarz Kongresu
ds. kontaktów z tureckimi
i tureckojęzycznymi
uniwersytetami
ahmet83burak@gmail.com
Doktorant w zakresie nauk
o polityce Wydziału Politologii
i Studiów Międzynarodowych
na Uniwersytecie Mikołaja
Kopernika w Toruniu,
Pełnomocnik dziekana na
Wydziale Politologii i Studiów
Międzynarodowych UMK
d.s. kontaktów z tureckimi
i tureckojęzycznymi
uniwersytetami. Absolwent
Kubańskiego Państwowego
Uniwersytetu w Krasnodarze -
(Rosja) na Wydziale
Stosunków Międzynarodowych
w 2010 roku, ukończone
studia magisterskie na
Bałtyckim Uniwersytecie
Federalnym im. I. Kanta w
Kaliningradzie - (Rosja) na
Wydziale Ekonomii
i Zarządzania w 2012 roku.
Zainteresowania naukowe:
polityka zagraniczna Turcji
oraz Bliskiego Wschodu,
polityka zagraniczna Rosji,
regionu Kaukazu, Unii
Europejskiej, polityka
zagraniczna Polski, Bałkanów,
regionów Bałtyku, Europy
Wschodniej i Kaliningradu.
mgr Ahmet Burak
Doktorantka w zakresie nauk
o polityce Wydziału Politologii
i Studiów Międzynarodowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Absolwentka studiów magisterskich i licencjackich
z dziedziny dziennikarstwa
i komunikacji społecznej
o specjalizacji branding oraz Public Relations, posiadająca również tytuł licencjata
z politologii o specjalizacji marketing polityczny
i komunikacja medialna. Założycielka oraz przewodnicząca Koła Naukowego „Under Construction Public Relations” działającego na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK. Uczestniczka czterech międzynarodowych projektów brandingowych w Petersburgu, Katanii, Budapeszcie oraz Timisoarze, realizowanych
w ramach programu wymiany Erasmus +. Od wielu lat zainteresowana dziedziną PR.
Sekretarz Kongresu
za
koscielna.a@gmail.com
mob. 535 867 886
mgr Agnieszka Zakościelna
Kierownik Katedry Systemu Politycznego RP na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
                                
Zainteresowania naukowe
Parlamentaryzm europejski
Szeroko pojęta problematyka azjatycka
System polityczny RP
Systemy konstytucyjne państw świata
Nieuczciwa konkurencja
Samorząd terytorialny
Unia Europejska

Zainteresowania prywatne
Taniec, polityka, podróże,
kino europejskie, literatura
(w szczególności iberoamerykańska),
jazz, fado
Adiunkt w Zakładzie Historii Sztuki Nowoczesnej UMK, wykłada również sztukę
i estetykę Indii na kierunku Indologia Uniwersytetu Warszawskiego.
Jej zainteresowania badawcze obejmują sztukę i kulturę Indii oraz Wielkiej Brytanii, szczególnie z okresu Imperium, feminizm, kolonializm i relacje międzykulturowe.
Jest autorką trzech książek, wielu artykułów poświęconych tej tematyce oraz redaktorką rocznika Art of the Orient (Wydawnictwo Adam Marszałek). Jej najnowsza książka pt. Kobieta, sztuka
i kolonizacja
ukaże się
w 2017 roku. Jest członkinią The European Association for South Asian Studies oraz Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata.
Sekretarz Kongresu
dr Dorota
Kamińska-Jones
REJESTRACJA
PROGRAM
UCZESTNICY
OFERTA
DLA FIRM
AKTUALNOŚCI
KONTAKT
PUBLIKACJE
O KONGRESIE
LOGISTYKA
dr Magdalena Lewicka
Sekretarz Kongresu
Doktor nauk
humanistycznych, kierownik
Pracowni Języka
i Kultury Arabskiej
Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu;
arabistka i islamoznawca,
lektor języka arabskiego,
tłumacz przysięgły;
absolwentka arabistyki
i islamistyki na Wydziale
Orientalistycznym
Uniwersytetu Warszawskiego,
zarządzania i administracji
w Instytucie Handlowym na
Uniwersytecie w Damaszku
oraz Szkoły Języka
Arabskiego dla
Obcokrajowców
w Damaszku i Kairze; członek
Polskiego Towarzystwa
Orientalistycznego, Polskiego
Towarzystwa
Religioznawczego, Polskiego
Towarzystwa
Neofilologicznego, Polskiego
Towarzystwa Tłumaczy
Przysięgłych i
Specjalistycznych, Union
Européenne des Arabisants et
Islamisants. Prowadzi badania
naukowe w zakresie
islamistyki i arabistyki,
kitabistyki oraz
glottodydaktyki, autorka
monografii Świat islamu,
Europa i reformy.
Prolegomena Hayr ad-Dīna
at-Tūnusīego (Toruń 2017),
współredaktorka wielu
monograficznych prac
zbiorowych.
ORGANIZATORZY
PARTNERZY